Loading
MC-CORP

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa

nariadenia GDPR

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je
spoločnosť: MC – CORP s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 47 104 643

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú :
Tel. č.: 0915 886 235
e-mail: mccorpsro@gmail.com

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor,
alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné
údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho
marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenie GDPR
Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b)
Nariadenie GDPR
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa
článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenie GDPR
Oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu podľa
článku 6 ods.1 písmeno f) Nariadenie GDPR
Účelom spracovania osobných údajov je :
Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke tovaru (okná, dvere, garážové brány,
oplotenia, tieniaca technika a doplnky) a následnej montáži a servise, ako aj pri revíziách
zdvíhacích zariadení sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné vybavenie
objednávky (meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ, IČDPH, kontakt, platobné údaje) podľa čl.
6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru
alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka
prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných
údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovateľom.
Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie
zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany
prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
Poskytnutie dohodnutej služby v oblasti veľkoobchodu/maloobchodu.
Poskytnutie dohodnutej služby v oblasti revízie zdvíhacích zariadení pre priemysel.
Sociálne siete: Propagácia spoločnosti prostredníctvom webovej stránky, sociálnej siete
Facebook.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle článku 22 GDPR .
Doba uchovávania:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:
Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi
Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných
vzťahov .

Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné
údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe
osobitného predpisu.
Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy.
Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v spisovej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené
osoby.

Vaše práva :

Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
Právo na obmedzenie spracúvania
Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
Právo namietať podľa článku 21 GDPR
Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate ,že
došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.
Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa
domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás
požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o
spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu
mccorpsro@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu: MC – CORP s.r.o.,
Budovateľská 1282/27, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 104 643.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu
alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu info@mc-corp.sk alebo
poštou na korešpondenčnú adresu: MC – CORP s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 47 104 643.
.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich
údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
  ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez
  internet.
   
  Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej
  žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať
  nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
  miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
  obhajovanie svojich práv
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
  oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
   
  Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr.
  súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež
  nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my.
  Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste
  nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje
spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov: písomne na
emailovú adresu: mccorpsro@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu: MC – CORP
s.r.o., Budovateľská 1282/27, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 47 104 643.
.
V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných
údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča vykonať podania
prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné
podania od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do
12:00 hod.
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu
Ochranu osobných údajov.
 
 

Zásady používania súborov cookies

Článok I

POUŽÍVANIE COOKIES

 1. Tieto webové stránky používajú súbory cookies, ktoré ich návštevníka (ďalej len „vy“
  v príslušnom gramatickom tvare) odlišujú od ostatných používateľov. To nám umožňuje
  vylepšovanie našich stránok a poskytovanie lepšieho zážitku pri ich prehliadaní jednotlivými
  návštevníkmi.
 2. Tieto zásady používania súborov cookies popisujú:

 • spracovanie údajov zhromaždených s využitím súborov cookies a podobných technológií a
 • účely, na ktoré tieto súbory cookies používame.

 1. Ďalšie dôležité informácie o tom, akým spôsobom sú spracúvané osobné údaje získané
  prostredníctvom týchto webových stránok nájdete v časti označovanej ako podmienky
  používania. 

Článok II

ČO SÚ COOKIES 

 1. Cookies – sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón
  atď.), obsahujúce určité množstvo informácií umožňujúcich webovej stránke rozpoznať
  vás ako používateľa, počas používania Internetovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou
  cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne
  informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na
  identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Pojem cookies používame v tomto
  dokumente aj na iné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr.
  pixely, majáky, atď). Na základe týchto súborov vás webová stránka môže rozpoznať:

 • pomocou tzv. „relačného cookies“ – počas vašej návštevy webu. Tieto tzv. dočasné
  cookies, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete
  nastaviť tak, aby Vás informoval o používaní súborov cookies. To Vám zabezpečí
  transparentnosť používania cookies. Dôležité: ak úplne vylúčite používanie súborov
  cookies, pravdepodobne nebudete môcť používať určité funkcionality našej
  Internetovej stránky.
 • pomocou tzv. „trvalé cookies“ – pre opakované návštevy webu. Tieto trvalé cookies
  môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky. Informácie, ktoré
  zhromažďujeme prostredníctvom Internetovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača,
  internetovú adresu, z ktorej sa pripojil na Internetovú stránku, operačný systém
  zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré
  cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Analytics. Toto
  je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal,
  aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

 1. Tzv. „naše cookies“ sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku
  našou spoločnosťou.
 2. Tzv. „cookies tretích strán“ sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do vášho
  zariadenia inou spoločnosťou pri použití našich webových stránok. Súbory cookies tretích
  strán môže do vášho zariadenia umiestňovať niekto, kto nám poskytuje určitú službu
  (napríklad Google Analytics).
 3. Tretie strany nemajú prístup k dátam v našich súboroch cookies a takisto my nemôžeme
  získať prístup ku cookies tretích strán.

Článok III
ROZSAH A ÚČELY POUŽÍVANIA COOKIES 
Na našej Internetovej stránke používame nasledujúcich päť kategórií súborov cookies:
Nevyhnutné súbory cookies, Funkčné súbory cookies, Analytické súbory
cookies, Výkonnostné súbory cookies, Marketingové súbory cookies

 1. Súbory cookies sú používame na nasledujúce účely:
  a.       Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by naše webové stránky
  nemohli fungovať, resp. bez ktorých by nebolo možné riadne používanie týchto stránok. Tieto
  súbory cookies sa automaticky umiestňujú do vášho zariadenia a nemožno ich vypnúť.
  Nevyhnutné cookies vás nemôžu identifikovať a sú používané iba preto, aby sa zaručilo
  správne zobrazenie a fungovanie našej webovej stránky.
  b.       Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby sme vás spoznali pri návrate na naše webové
  stránky. Funkčné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových
  stránok vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webových stránok.

c.       Analytické súbory cookies nám umožňujú vykonávať rôzne štatistické analýzy našich
webových stránok. Tieto cookies sa používajú v anonymizovanej podobe, čo znamená, že vás
nemôžu identifikovať. Používanie týchto cookies môžete vo svojom webovom prehliadači
vypnúť.
d.       Výkonnostné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť našich webových
stránok, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú.
e.       Marketingové súbory cookies sa používajú na vykonávanie personalizovaných
reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej
identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia. Chceli by sme vás upozorniť, že
odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových
stránkach, avšak už nemusia zodpovedať vašim záujmom.

 1. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom našich stránok aj našimi reklamnými
  partnermi, ktorí ich môžu použiť na profilovanie vašich záujmov a na zobrazenie
  relevantných reklám aj na iných stránkach, v zmysle zásad používania súborov cookies
  dostupných na stránkach týchto partnerov zobrazených v pokročilom nastavení ukladania
  súborov cookies.
 2. Tieto základné zásady používania cookies vám dávajú informácie o konkrétnych cookies
  používaných na týchto webových stránkach.
  Článok IV

NASTAVENIE COOKIES 

 1. Pri prvej návšteve našich webových stránok sa do vášho zariadenia ukladajú iba absolútne
  nevyhnutné súbory cookies. Pokiaľ neprijmete/nepovolíte všetky súbory cookies alebo
  nevyberiete vaše individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.
  Podrobnosti o tom, ako kontrolovať a mazať súbory cookies, nájdete v čl. VI Kontrola a
  mazanie cookies.
 2. Niektoré súbory cookies, ktoré používame, sú nevyhnutné pre to, aby naše webové stránky
  fungovali. Napríklad keď prvýkrát navštívite naše webové stránky, objaví sa vám
  vyskakovacie okno so správou upozorňujúcou na naše používanie cookies.
 3. Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne súhlasíte s naším používaním
  nevyhnutných cookies spôsobom opísaným v týchto základných zásadách používania cookies.
  Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré používame, uvádzame, že tieto vo
  vašom zariadení nebudú nastavené, pokiaľ nedáte súhlas s ich použitím.
 4. V prípade, ak poskytnete svoj súhlas s cookies, zároveň poskytnete nám aj príslušným
  tretím stranám súhlas, aby predmetné cookies používali vaše osobné údaje takým spôsobom,
  ako je uvedené v našich podmienky používania, a my nastavíme alebo prečítame iba
  relevantné súbory cookies v čase uvedenom v tabuľke, ku ktorej sa dostanete kliknutím na
  príslušný odkaz vo vyskakovacom okne.
 5. Aby ste vypli príslušné súbory cookies, ktoré sa používajú na základe súhlasu, môžete
  kedykoľvek odvolať svoj súhlas s používaním cookies. Uskutočňuje sa to pomocou ikony
  cookies v príslušnej časti našich stránok. Dovoľujeme si vás upozorniť, že súbory cookies
  môžu na vašom zariadení zostať aj po tom, čo sa rozhodnete ich nepoužívať. Ďalšie
  informácie o tom, ako tieto súbory odstrániť z vášho zariadenia, nájdete v texte nižšie alebo v
  záložke pomocníka/nápovedy vášho prehliadača.
 6. S odvolaním vášho súhlasu s používaním voliteľných cookies je spojené aj odvolanie
  súhlasu na použitie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme pomocou týchto cookies. Ďalšie
  podrobnosti nájdete v našich podmienkach používania. 

Článok V

NAKLADANIE S INFORMÁCIAMI 

 1. V tejto časti zásad používania cookies uvádzame, ako používame osobné údaje získané
  prostredníctvom súborov cookies používaných na našich webových stránkach, na základe
  akých právnych dôvodov a na aké účely.
 2. Pre prípad zmluvného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje
  používať na plnenie našich zmluvných povinností v zmysle našich podmienok používania.
 3. Pre prípad zákonného dôvodu pre nevyhnutné súbory cookies môžeme vaše osobné údaje
  používať na plnenie našich zákonných povinností, a to najmä v prípadoch, keď od nás zákon
  vyžaduje rozpoznať predvoľby cookies (napríklad zistiť, keď ste v prehliadači vypli všetky
  cookies).
 4. Pre prípad oprávneného záujmu pre nevyhnutné súbory cookies, môžeme v rámci nášho
  oprávneného záujmu používať vaše osobné údaje na prevádzkovanie webových stránok v
  prípadoch, keď neexistuje zákonný dôvod pre ich spracovanie – viď vyššie.
 5. Pre prípad, že ste nám poskytli svoj súhlas s výkonnostnými súbormi cookies, s funkčnými
  súbormi cookies aleob s marketingovými súbormi cookies, môžeme vaše osobné údaje použiť
  a spracovať na:
  a.       náhľad a analýzu vykonanú za účelom informovania o našich marketingových
  stratégiách a na zlepšenie vašej návštevnosti;
  b.       identifikáciu a zaznamenanie, kedy ste otvorili webové stránky;
  c.       zaznamenanie, kedy sa zapojili do elektronickej komunikácie;
  d.       hodnotenie a zlepšovanie našich služieb tak, aby vaša návšteva a používanie webovej
  stránky boli užitočnejšie;
  e.       zhodnotenie použitia webu, aby sme vám mohli poskytnúť rozšírené služby;
  f.        kontrolu kvality, výkonu webových stránok a správu systému;
  g.       sledovanie vášho prehliadača na iných weboch a vytváranie profilu vašich záujmov,
  aby sa vám zobrazovali relevantné reklamy na iných webových stránkach;
  h.       účely zabezpečenia, ako je napríklad prevencia alebo odhalenie podvodnej činnosti.

Článok VI

KONTROLA A MAZANIE COOKIES

 1. K vypnutiu alebo odhláseniu príslušných súborov cookies slúžia ikony cookies v rohu
  vášho zariadenia, kde môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia cookies. Pre funkčnosť
  nastavenia bude zrejme nutné aktualizovať stránku. Po tomto vypnutí alebo odhlásení už
  nebudú naše webové stránky k týmto súborom cookies pristupovať ani ich čítať.
 2. V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy prípadne ďalšie
  informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môžete odstrániť vymazaním súborov cookies
  a medzipamäte prehliadača pomocou nastavenia webového prehľadávača.
 3. Akákoľvek zmena nastavenia vášho webového prehľadávača sa vzťahuje iba na tento
  konkrétny webový prehliadač. Pokiaľ v zariadení používate viac ako jeden webový
  prehliadač, musíte zmeniť nastavenia zvlášť pre každý prehliadač a každé zariadenie.
 4. Ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies môžu byť k dispozícii v rámci funkcie
  „pomocník“ prehliadača alebo operačného systému alebo v návode na obsluhu vášho
  zariadenia.
 5. Pre odhlásenie zo sledovania Google Analytics na všetkých webových stránkach, navštívte
  stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 6. Webová stránka http://www.allaboutcookies.org/, poskytuje komplexné informácie o
  úprave nastavení cookies v celom rade prehliadačov. Dovoľujeme si vás upozorniť, že
  nakoľko nie sme ani vlastníkmi ani prevádzkovateľmi tohto webu, nenesieme zodpovednosť
  za jeho obsah.
 7. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak pomocou nastavení webového prehľadávača
  zakážete nevyhnutné súbory cookies (alebo všetky súbory cookies), nebude fungovať jedna
  alebo viac základných funkcií týchto webových stránok vrátane tých, ktoré majú zaistiť
  bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.
 8. Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade, ak odmietnete alebo odvoláte súhlas s použitím
  akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo súvisiacich osobných údajov, nemusí
  zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo
  vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebude dotknuté.

Článok VII
HLAVNÉ COOKIES A COOKIES TRETÍCH STRÁN 

 1. Kliknutím na odkaz Podrobnosti o súbore cookies na banneri sa dostanete k zoznamu
  hlavných súborov cookies, ktoré na našich stránkach používame, ako aj k  informáciám o
  účele ich použitia, ktoré sa nachádzajú v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.
 2. V rámci našej činnosti používame a spolupracujeme s viacerými dodávateľmi a partnermi
  tretích strán, ktorí nastavujú alebo čítajú súbory cookies na našich webových stránkach,
  pričom nad týmito súbormi nemáme žiadnu kontrolu. Odporúčame, aby ste si kontrolovali
  zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany, a to aj napriek tomu, že poskytujeme
  zhrnutie súborov cookies tretích strán použitých v tabuľke Podrobnosti o súboroch cookies.
 3. Súbory cookies tretích strán používané v súvislosti s našimi webovými stránkami zahŕňajú:
  a.       Nevyhnutné súbory cookies. Ide o súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie
  našich webových stránok.
  b.       Výkonnostné súbory cookies. Používame cookies, aby ste nám pomohli zhromažďovať
  informácie, ktoré nám umožňujú analyzovať webovú prevádzku na našich webových
  stránkach. Informácie zhromaždené prostredníctvom cookies, ktoré sú anonymné, sú
  zasielané tretej strane, ktorá prevádzkuje analytické nástroje, ktoré používame na analýzu
  zhromaždených informácií a na zlepšenie výkonu webu.

c.       Funkčné súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie funkčnosti a
zabezpečenie webu vrátane zapamätania vašich preferencií a správy výkonu webu.
d.       Marketingové súbory cookies. Tieto cookies sú nastavené prostredníctvom našich
stránoknašimi marketingovými partnermi a slúžia na vytváranie profilu vašich záujmov a
zobrazovanie relevantných reklám na iných stránkach. Neukladajú priamo osobné údaje, ale
sú založené na jedinečnej identifikácii vášho prehliadača a internetového zariadenia.

 1. Tabuľka Podrobnosti o súboroch cookies obsahuje zoznam súborov cookies tretích strán
  použitých v súvislosti s našimi internetovými stránkami.
  Článok VIII

SLEDOVANIE EMAILOV 

 1. Niektoré našou spoločnosťou zasielané e-maily, môžu obsahovať tzv. pixelový štítok,
  webový maják, priehľadný obrázok alebo sledované odkazy, ktoré nám umožňujú zistiť, kedy
  ste otvorili e-mail, a overiť, ktoré odkazy uvedené v e-maile ste navštívili. Vďaka týmto
  informáciám vieme zistiť, ktoré časti našich e-mailov sú najviac zaujímavé.
 2. Odstránením e-mailu môžete odstrániť aj pixelový štítok. V prípade, ak si neprajete
  stiahnuť pixel do svojho počítača alebo iného zariadenia, môžete to zaistiť výberom služby
  dostávať e-maily vo formáte jednoduchého textu, alebo neotváraním obrázkov v e-maile.
 3. Pre odhlásenie z nášho mailing listu môžete použiť našu kontaktnú emailovú adresu
  uvedenú v podmienkach používania.

Článok IX

ZMENY A KONTAKT 

 1. Kedykoľvek môže dôjsť k zmene týchto základných zásad používania cookies zo strany
  našej spoločnosti, a to zaslaním e-mailu s pozmenenými ustanoveniami alebo ich zverejnením
  na našich webových stránkach.
 2. Akékoľvek zmeny nadobudnú účinnosť 7 dní po dátume odoslania e-mailu podľa
  predchádzajúceho bodu alebo po dátume zverejnenia upravených ustanovení na webových
  stránkach, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
 3. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o súboroch cookies alebo
  spracovaní osobných údajov, kontaktujte nás za pomoci kontaktných údajov uvedených
  v našich podmienkach používania.